12 tháng 4, 2013

Cấp con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

Cấp con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

Trình tự thực hiện: 

Nộp hồ sơ, trả Giấy phép khắc dấu, khắc dấu, nhận dấu mới, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu mới và trả dấu cũ, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cũ (nếu có).

Cách thức thực hiện:
Dấu mới:

a/ Đối với cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu có hình quốc huy; cơ quan chuyên môn tổ chức sự nghiệp cần: quyết định thành lập, cho phép sử dụng con dấu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

b/ Đối với tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, hội quần chúng, hội nghề nghiệp cần: quyết định thành lập và điều lệ hoặc hiến chương cho phép sử dụng con dấu đã đuợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c/Đối với tổ chức khoa học và công nghệ cần: quyết định thành lập, cho phép sử dụng con dấu và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

d/ Đối với tổ chức báo chí, xuất bản cần: quyết  định thành lập, cho phép sử dụng con dấu và giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

đ/ Đối với tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao cần: giấy phép của cơ quan có thẩm quyền của việt nam cấp.

e/ Đối với cơ quan đại diện ngoại giao cần: công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao kèm theo mẫu con dấu và công văn của bộ ngoại giao việt nam.

g/ Đối với tổ chức hoạt động theo luật kinh doanh bảo hiểm, luật chứng khoán cần: giấy phép thành lập và hoạt động.

h/ Đối với tổ chức kinh tế cần: giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; quyết định thành lập phòng giao dịch quỹ tiết kiệm thuộc sở giao dịch hoặc chi nhanh các ngân hàng thương mại.

Dấu đổi: Cơ quan, tổ chức chức danh nhà nước có con dấu bị mòn méo hỏng khi cần đổi phải có văn bản đề nghị đổi con dấu và nêu rõ lý do.

Thành phần: Tùy thuộc vào loại hình cơ quan, tổ chức cần khắc dấu.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng CS QLHC về TTXH  CATP.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận dấu mới và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu mới.

Lệ phí: 50.000 đ/lần (cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người trực tiếp liên hệ với cơ quan Công an để xin làm con dấu phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, kèm theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;
+ Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001;
+ Thông tư số 08/2003/TT-BCA ngày 12/5/2003 của Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/CP;
+ Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của định số 58/CP về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/CP của Chính phủ;
+ Thông tư số 20/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
+ Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.